Pastor PAUL YA. giảng & ĐTL thăm viếng TRẠI HÈ TN GH GIĂNG 07/2015 (Ph.10) LĐTGPÂ