Pastor PAUL YA. (Ph.4) TRẠI HÈ THANH NIÊN GH GIĂNG 07/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM