CHỈ BỞI ÂN ĐIỂN – MS LY (HTTL.HQ) 01/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM