S.O.C : MỐI LIÊN HỆ THẬP TỰ VỚI SỰ SỐNG (Ph.đầu) MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM