Hãy cùng chúng tôi thờ phượng và lắng nghe tiếng Chúa. Chủ đề: Kỳ Tận Thế – phần 2 Người giảng: Mục sư. Đinh Văn Tuyên

Hãy cùng chúng tôi thờ phượng và lắng nghe tiếng Chúa.
Chủ đề: Kỳ Tận Thế – phần 2
Người giảng: Mục sư. Đinh Văn Tuyên

https://www.facebook.com/HoiThanhGalile/videos/324461461856196/