S.O.C : ĐỨC CHÚA GIÊ-XU và VŨ TRỤ CỦA LOÀI NGƯỜI – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO – 03/2015.