S.O.C : HỌC BỞI SỰ MẶC KHẢI (Ph.cuối) MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015