S.O.C : HỌC DƯỚI SỰ XỨC DẦU – MS Davvid – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/015