S.O.C : HUYẾT TOÀN NĂNG – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.