S.O.C : NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA HUYẾT – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.