S.O.C : SỰ CẦU NGUYỆN và THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM