Pastor PAUL YA. (Ph.2) TRẠI HÈ THANH NIÊN GH GIĂNG 07/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM