QUYỀN NĂNG TỪ MỐI QUAN HỆ (Ph.18) Pastor PAUL YA. – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM