Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó 10/04/2020

https://www.facebook.com/rev.ducle/videos/2679936358910461/