S.O.C : NGƯỜI THIÊN ĐÀNG và LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO – 03/2015.S.O.C : NGƯỜI THIÊN ĐÀNG và LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO – 03/2015.