SỰ CẦU NGUYỆN (PRAYER) MS.TS. MÁC – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 09/2015