TRẠI HÈ THANH NIÊN LIÊN GH PHÚC ÂM (Ph.1) Ps. PAUL YA. – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM