ĐỀN THỜ ĐẸP LÒNG CHÚA – Mục sư Lê Minh Đức (Ph.2 / Lễ CH NN GH YSORAEL) LĐTGPÂ – IEM