Hiến Chương

A. TÓM TẮT GIÁO LÝ (Với 26 Điều):

ĐIU 1: MC ĐÍCH: Mc ñích ca Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm laø kết hip nhng tín hu cuøng mt loøng tin kính Đức Chuùa Tri; chung mt khi tượng ñ xaây dng Hi Thaùnh yeâu thương nhau như mt gia ñình, rao ging Phuùc AÂm và môn đệ hóa. Cùng nhau xây dựng, phát triển tốt cộng đồng và xã hội ngày càng văn minh tiến bộ về mọi mặt.

ĐIU 2: TOÂN CH: Toân ch ca Hi Thaùnh laø toân th Đức Chuùa Tri Ba Ngoâi  yeâu thương mi người, như Li Chuùa dy: “Hết loøng, hết linh hn, hết trí khoân, hết sc maø kính mến Đức Chuùa Tri vaø yeâu người laân cn như mình” (Kinh Thánh: Maùc 12:30-31).

ĐIU 3:  TÍN LYÙ: Tín lyù cuûa Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm căn c treân Kinh Thaùnh (Cu và Taân öôùc: gm 66 saùch) laøm nn tng cho mi gii thích vaø thc haønh ñc tin.

ÑIEÀU 4: TRAÙCH NHIEÄM ÑOÁI VÔÙI XAÕ HOÄI:

- Yêu thương, cầu nguyện và rao truyền Phúc âm cứu rỗi cho mọi người.

- Toân troïng hieán phaùp, luaät phaùp cuûa Nhaø nöôùc hiện hành vaø caùc quoác gia treân theá giôùi, khi hiến pháp và pháp luật không đi nghịch lại Kinh Thánh.

- Giaùo duïc Tín höõu veà loøng tôn kính Chúa, yeâu thương mọi ngöôøi, soáng hoaø bình, vâng theo Lời Chúa, toân troïng phaùp luaät, thöïc hieän nghóa vuï coâng daân, ñoaøn keát xaây döïng Toå Quoác.


 ÑIEÀU 5: QUAN HEÄ VÔÙI CAÙC TOÅ CHÖÙC TIN LAØNH KHAÙC:

- Hieäp thoâng vôùi caùc Heä phaùi Tin Laønh chân chính, cuøng tín lyù treân tinh thaàn: Moät Kinh Thaùnh, moätÑöùc Chuùa Trôøi, moät Chuùa Cöùu Theá Jeâsus, moät Ñöùc Thaùnh Linh, moät thaân theå Ñaáng Christ, mt s mng rao ging Phuùc AÂm.

- Toân troïng caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø caùc toân giaùo khaùc.


ÑIEÀU 6: ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI: Chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi Haèng Soáng, Voâ Haïn, Ngaøi laø Ñaáng Taïo Hoùa.

- Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Vinh hieån, Thaùnh khieát, Yeâu thöông, Nhaân töø, Coâng chính, Thaønh tín vaø    Quyeàn naêng tuyeät ñoái; ñaùng ñöôïc muoân loaøi thôø phöôïng vaø toân vinh. 


ÑIEÀU 7: ÑÖÙC CHUÙA JEÂSUS CHRIST: Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ngoâi Hai Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi laø Ñaáng Taïo Hoùa, ñoàng theå yeáu, ñoàng quyeàn, ñoàng ñaúng, haèng höõu vôùi Ñöùc Chuùa Cha.

- Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñöùc Chuùa Con, laø Ngoâi Lôøi ñöôïc thai döïng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh qua trinh nöõ Mary (khoâng heà coù ngöôøi naøo ñöôïc thai döïng gioáng nhö vaäy).

- Ngaøi laø Ñaáng Thaàn Nhaân, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi troïn veïn vaø cuõng laø con ngöôøi troïn veïn, thaùnh khieát, voâ toäi tuyeät ñoái, laø Đấng Trung Bo gia Đức Chuùa Trôøi vaø loaøi ngöôøi, cũng laø Cöùu Chuùa duy nhaát cuûa nhaân loaïi. 


ÑIEÀU 8: ÑÖÙC THAÙNH LINH: Ñöùc Thaùnh Linh laø Ngoâi Ba Ñöùc Chuùa Trôøi, ñoàng theå yeáu, ñoàng quyeàn, ñoàng ñaúng vaø haèng höõu vôùi Ñöùc Chuùa Cha vaø Ñöùc Chuùa Con.

- Ngaøi laø Ñaáng Saùng Taïo, laø Thaàn ngaên trôû keû toäi aùc (ma quyû) ñeå yù chæ vaø chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi ñöôïc troïn thaønh.

- Ñöùc Thaùnh Linh laø Thaàn Yeân i, hoã trôï ñöa daét vaø cöùu giuùp ngöôøi tin ñaït ñeán baäc thaønh nhaân trong   söï hieåu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi vaø baûo hoä hoï trong söï cöùu roãi troïn veïn 


ÑIEÀU 9: ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI BA NGOÂI: Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm tin nhaän Ñöùc Chuùa Trôøi  Ba Ngoâi : Ñöùc Chuùa Cha laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Con laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Thaùnh Linh laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ba Ngoâi hieäp moät, ñoàng ñaúng, ñoàng taùnh, ñoàng theå yeáu vaø hieäp laïi laøm moät Ñöùc Chuùa Trôøi troïn veïn.

 

ÑIEÀU 10: TRONG CUOÄC SAÙNG TAÏO: Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi ñaõ hoaøn thaønh coâng cuoäc saùng taïo theo yù chæ vaø chöông trình troïn laønh cuûa Ngaøi. Cuoäc saùng taïo naøy ñöôïc ghi laïi trong Kinh Thaùnh hoaøn toaøn roõ raøng theo nghóa ñen vaø thuoäc linh, khoâng phaûi laø duï ngoân hay nghóa boùng.

- Loaøi ngöôøi ñöôïc taïo döïng theo hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuoäc taïo döïng naøy khoâng bôûi söï tieán hóa hay do quaù trình tieán hoùa. Coâng cuoäc saùng taïo phoâ baøy vinh quang Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñem laïi lôïi ích, phuïc vuï cho cuoäc soáng nhaân loaïi treân theá gian.


ÑIEÀU 11: COÂNG CUOÄC CÖÙU ROÃI:

1. Söï sa ngaõ: Loaøi ngöôøi ñöôïc taïo döïng töø buoåi ban ñaàu toát laønh nhöng ñaõ sa ngaõ vì khoâng thaéng ñöôïc caùm doã trong cuoäc thöû nghieäm. Con ngöôøi ñaõ sa vaøo toäi loãi khoâng phaûi do tình côø maø do chính söï löïa choïn theo yù rieâng. Con ngöôøi bò hö hoaïi caû thaân theå, taâm hoàn, taâm linh vaø löu truyeàn taùnh hö hoaïi ñoù cho caû doøng doõi loaøi ngöôøi. Bò sa ngaõ, con ngöôøi ôû döôùi söï ruûa saû, söï ñònh toäi vaø khoâng theå töï giaûi thoaùt. Do ñoù, con ngöôøi khoâng bao giôø ñöôïc giaûi cöùu neáu khoâng nhôø ñeán aân ñin cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.

2. Söï chuoäc toäi: Söï cöùu roãi hoaøn toaøn do aân ñieån, qua vai troø trung baûo cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Ñaáng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban sai. Ngaøi mang laáy hình theå loaøi ngöôøi song khoâng heà phaïm toäi. Theo yù Cha, Ngaøi vaâng phuïc troïn veïn, vaø bôûi söï ñoå huyeát cuûa Ngaøi treân Thaäp Töï, trôû neân giaù chuoäc toäi nhaân loaïi.

- Söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus Christ treân Thaäp Töï khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng tuaän ñaïo, song chính laø moät söï hy sinh töï nguyeän. Ngaøi chòu ñöùng vaøo vò trí toäi nhaân thay theá cho loaøi ngöôøi, söï coâng chính theá cho söï baát chính, tröôùc luaät thaùnh khieát vaø coâng bình tuyeät ñoái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

- Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ soáng laïi töø coõi cheát vaø hieän nay ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi vinh hieån voán coù töø tröôùc voâ cuøng. Ngaøi laø Cöùu Chuùa Trọn Vẹn, laø Thaày Tế Leã Thöôïng Phaåm, laø Vua Ñôøi Ñôøi, caûm thöông vaø là Đấng Caàu Thay cho chuùng ta trong moïi caûnh ngoä.

3. AÂn ñieån vaø söï ñoåi môùi: Toäi nhaân ñöôïc höôûng ôn cöùu roãi do tin nhaän Chuùa Jeâsus Christ, töøng traõi söï taùi sanh, töùc laø söï döïng neân môùi trong Chuùa Cöùu Theá Jeâsus Christ, do söï soáng ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho qua Ñöùc Thaùnh Linh, hoaøn toaøn khoâng do noå löïc rieâng hoaëc do coâng ñöùc cuûa  baát cöù ai khaùc. Do ôn Thaàn höïu maø chuùng ta ñöôïc höôûng ôn cöùu roãi. Bôûi loøng aên naên vaø ñöùc tin, khieán ñôøi soáng chuùng ta ñoåi môùi vaø böôùc ñi trong söï thuaän phuïc Ñöùc Thaùnh Linh.


 

ÑIEÀU 12:  KINH THAÙNH:

- Kinh Thaùnh laø lôøi thaønh vaên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh soi daãn. Laø leõ thaät khoâng sai laàm maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ maëc khaûi vaø linh cảm cho caùc tröôùc giaû thôøi Cöïu öôùc vaø Taân öôùc.

- Kinh Thaùnh laø söï giaûi baøy veà yù chæ vaø ñöôøng loái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho loaøi ngöôøi. Kinh Thaùnh laø möïc thöôùc cho ñöùc tin vaø ñôøi soáng ñaïo ñöùc cuûa tín ñoà. Do ñoù, Kinh Thaùnh laø troïng taâm vaø laø tieâu chuaån tuyeät ñoái cuûa ñôøi soáng tín hu, laø cô sôû maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt moïi tö töôûng vaø haønh vi cuûa nhaân loaïi.

- Kinh Thaùnh goàm Cöïu öôùc (39 saùch) vaø Taân öôùc (27 saùch) laø boä Kinh ñieån khoâng chæ haøm chöùa lôøi phaùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chính laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho nhaân loaïi.

- Khi noùi Kinh Thaùnh ñöôïc haø hôi, nghóa laø ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ñieàu khieån caùc tröôùc giaû moät caùch sieâu nhieân bôûi Ñöùc Thaùnh Linh; ñöôïc Ngaøi teå trò moïi söï ñeán ñoåi moïi ñieàu hoï vieát trong nguyeân baûn ñeàu ñöôïc höôùng daãn khoûi moïi söï sai laàm, voâ luaän trong baát cöù laõnh vöïc naøo; khoâng heà coù taùc phaåm naøo khaùc, tröôùc vaø sau ñöôïc haø hôi nhö vaäy. Kinh Thaùnh laø neàn taûng ñöùc tin cuûa Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh coù troïng traùch tuaân thuû vaø rao truyeàn Kinh Thaùnh cho mi ñi tượng, moïi nôi, moïi thôøi ñaïi.


ÑIEÀU 13:   HOÄI THAÙNH:

1. Hoäi Thaùnh höõu hình: Hoäi Thaùnh höõu hình bao goàm nhöõng ngöôøi ñaõ tin nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, hieäp nhau bôûi giao öôùc ñöùc tin nôi Phuùc AÂm, tuaân giöõ caùc Thaùnh leã do Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp vaø ban truyeàn. Hoäi Thaùnh höõu hình laø nhöõng toå chöùc ñöôïc quaûn trò bôûi Luaät Thaùnh cuûa Chuùa, theå hieän caùc aân töù vaø ñaëc quyeàn theo lôøi Chuùa daïy. Hoäi Thaùnh ñòa phöông töï laäp ñeå quaûn trò Hoäi Thaùnh. Caùc Hoäi Thaùnh ñòa phöông cuøng hieäp nhau trong nieàm tin, yeâu thương, hip mt xaùc quyeát qua baûn “Tín Ñieàu Caùc Söù Ñoà” vaø coù traùch nhieäm truyeàn baù Phuùc AÂm .

2. Hoäi Thaùnh voâ hình: Nhöõng ngöôøi ñaõ tin nhaän Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñöôïc taùi sanh bôûi quyeàn pheùp Ñöùc Thaùnh Linh, hieäp moät trong danh Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, khaép moïi nôi, moïi thôøi ñaïi, hieäp neân moät thaân theå thieâng lieâng, maø chính Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaàu. Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Chuû cuûa Hoäi Thaùnh, Ngaøi nhôø Ñöùc Thaùnh Linh qua Hoäi Thaùnh phoâ baøy vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.


ÑIEÀU 14: CAÙC PHEÙP BAÙP-TEM:

- Li Kinh Thaùnh dy Hội Thánh vâng giữ caùc pheùp Baùp-tem: Baùp-tem bng nước nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh; Baùp-tem bng Đức Thaùnh Linh vaø bng la.

 

ĐIU 15: AÂN TÖÙ CUÛA ÑÖÙC THAÙNH LINH:

- Ñeå kieän toaøn Hoäi Thaùnh, Ñöùc Thaùnh Linh ban aân töù cuûa Ngaøi cho moïi ngöôøi tin, khoâng phaân bieät ai.

- AÂn töù laø quaø taëng ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi neân khoâng moät ai coù quyeàn phaân bit, ganh tî, hay chieám ñoäc quyeàn; cuõng khoâng moät ai coù theå töï taïo hoaëc truyeàn thuï cho ngöôøi khaùc.

- Moïi aân töù ñeàu ñöôïc thc thi theo nguyeân taéc: “coù caùc söï ban cho khaùc nhau nhöng chæ moät Ñöùc Thaùnh Linh; coù caùc chc vuï khaùc nhau nhöng chæ coù moät Chuùa; coù caùc vieäc laøm khaùc nhau nhöng chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm moïi vieäc trong moïi ngöôøi. Ñöùc Thaùnh Linh toû ra trong moãi moät ngöôøi, cho ai naáy ñeàu ñöôïc söï ích chung. Moïi ñieàu ñoù laø coâng vieäc cuûa ñoàng moät Thaùnh Linh maø thoâi, theo yù Ngaøi muoán, phaân phaùt söï ban cho rieâng cho moãi ngöôøi” (Kinh Thánh: I Coârinhtoâ 12:4-11).


ÑIEÀU 16: AÂN TÖÙ TING MÔÙI VAØ ÔN CHÖÕA BEÄNH:

1. AÂn töù noùi tiếng môùi vaø aân töù caàu nguyeän trong tiếng môùi: Laø aân töù ñöôïc ban cho trong ngaøy ñaàu tieân cuûa Leã Nguõ Tuaàn taïi Gieârusalem vôùi muïc ñích coâng boá vaø rao truyeàn ôn cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi Do Thaùi vaø sau cho ngöôøi ngoaïi bang, ñeå hieäp hoï neân moät trong thaân theå laø Hoäi Thaùnh Chuùa treân ñaát.

- AÂn töù caàu nguyeän trong tiếng môùi : Laø aân töù rieâng ñöôïc ban cho loaøi ngöôøi ñeå caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi nhaèm töï gaây döïng chính mình (Kinh Thánh: I Coârinhtoâ14:2-4).

2. AÂn töù caàu nguyeän chöõa beänh vaø pheùp laï: Laø aân töù ñöôïc ban cho moïi ngöôøi tin nhaän Chuùa Jeâsus ñeå laøm saùng Danh Ngaøi. Laø aân töù Chuùa ban cho Hoäi Thaùnh khi hieäp nhau xöùc daàu caàu nguyeän vaø coøn toàn taïi traûi qua caùc thôøi ñaïi cho ñeán ngaøy Chuùa Jeâsus trôû laïi (Kinh Thánh: Gia cô 5:14-16; Heâb 13:8).

- Moïi pheùp laï ñeàu do Đức Chuùa Trôøi haønh ñoäng vaø do loøng tin cuûa ngöôøi nhaän. Tuy nhieân, pheùp laï ñöôïc ban cho hay khoâng ñeàu hoaøn toaøn ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi tuøy yù muoán vaø thôøi ñieåm cuûa Ngaøi.

3. Caûnh giaùc veà söï laïm duïng cuûa caùc aân töù: AÂn töù ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi, song vaãn coù tröôøng hôïp con ngöôøi laïm duïng theo yù rieâng vaø söï xuùi duïc xaùc thòt (Kinh Thánh: Coâng Vuï 8:18-24; Mathiô 4:3-4).


ÑIEÀU 17:   AÂN TÖÙ VAØ BOÂNG TRAÙI LÔÙN HÔN HEÁT LAØ TÌNH YEÂU THÖÔNG:

“Haõy noân ntìm kieám tình yeâu thöông” (Kinh Thánh: I Coârinhtoâ 12:31; 13; 14:1)

 

ÑIEÀU 18: BOÂNG TRAÙI CUÛA ÑÖÙC THAÙNH LINH:

- Cô Ñoác Nhaân laø ngöôøi coù söï soáng ñôøi ñôøi do loøng tin nôi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.

- Söï soáng ñôøi ñôøi laø söï soáng ca chính Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi ban cho. Khi coù söï soáng cuûa Chuùa seõ keát qu bng boâng traùi Ñöùc Thaùnh Linh, ñöôïc theå hieän qua neáp soáng vôùi muïc ñích toân vinh Ñöùc Chuùa Trôøi vaø daét ñem toäi nhaân veà söï cöùu roãi. Boâng traùi Ñöùc Thaùnh Linh laø keát quaû ña dieän ca ñi sng ngaøy caøng ging Chuùa Jeâsus vaø phong phuù trong cuoäc ñôøi theo Chuùa (Kinh Thánh: Giăng 10:10; Galati 5:22).


ÑIEÀU 19: THÔØ PHÖÔÏNG CHUÙA VAØ TOÂN VINH ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI:

1. Chuùa nhaät: Chuùa nhaät laø ngaøy thöù nhaát trong tuaàn leã maø Hoäi Thaùnh ñaàu tieân ñaõ nhoùm laïi thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi ñeå kyû nieäm ngaøy Ñöùc Chuùa Jeâsus töø keû cheát soáng laïi (Giaêng 20:19, 26).

- Chuùa nhaät coøn goïi laø ngaøy cuûa Chuùa, ngaøy yeân ngh thaùnh cho doøng doõi môùi (Heâbôrô 4:1-10; 10:25).

- Trong ngaøy Chuùa nhaät, Hoäi Thaùnh höõu hình khaép nôi treân theá giôùi nghæ caùc coâng vieäc mình, tuøy ñiu kieän hieäp laïi ñeå thôø phöôïng, toân vinh Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø giaõi baøy ôn cöùu roãi cho keû chöa tin.

2. Tö gia (Taïi nhaø rieâng): Moãi gia ñình Tín höõu neân giöõ Gia ñình leã baùi, söï thoâng coâng, söï caàu nguyeän vaø haèng böôùc ñi trong söï tin kính Chuùa (Kinh Thánh: Coâng Vuï 2:46-47; 28:30-31; EÂpheâsoââ 6:1-9).

 

ÑIEÀU 20:    MOÄT GIA ÑÌNH CÔ ÑOÁC:

- Moïi ngöôøi phaûi toân troïng hoân nhaân, chung thuûy moät vôï, moät choàng. Hoäi Thaùnh khoâng chaáp nhaän vieäc ly hoân, ngoaïi tröø tröôøng hôïp ngoaïi tình.

- Ngöôøi soáng ñoäc thaân phaûi bieät rieâng ñi soáng cho Chuùa.

- Li Chuùa leân aùn nhöõng hình thöùc luyeán aùi nhö : Ñoàng tính, tieàn hoân nhaân, ngoaïi hoân nhaân, ña theâ, loaïn luaân, voâ luaân, to hoân, ñng huyết thng (khoâng ñöôïc keát hoân trong gia toäc töø boán ñôøi trôû xuoáng).

- Vôï choàng, cha meï, con caùi vaø moïi ngöôøi trong gia ñình phaûi coù loøng hieáu thaûo, vaâng phuïc, yeâu thöông, trung tín, thy chung vaø toân troïng nhau. (Kinh Thánh: Leâ vi kyù 18; Heâbôrô 13:4; EÂpheâsoâ 5:22-23; Mathiô 19:9)

 

ÑIEÀU 21:   PHUÏC VUÏ HOÄI THAÙNH:

- Traùch nhieäm cuûa moãi Tín höõu laø thöôøng xuyeân tham gia thôø phöôïng Chuùa taïi nhaø thôø, nhaø nguyeän, caùc ñieåm nhoùm. Tham gia caùc sinh hoaït cuûa Hoäi Thaùnh baèng söï nhoùm hoïp, thaêm vieáng, daâng hieán, ca ngôïi Chuùa, laøm chöùng, chia s, truyeàn giaûng vaø coâng taùc gaây döïng vaø phaùt trieån Hoäi Thaùnh.

 

ÑIEÀU 22:   RAO GIAÛNG PHUÙC AÂM:

- Nhieäm maïng troïng yeáu maø Chuùa Jeâsus ñaõ trao phoù laø moãi Cô Ñoác Nhaân phaûi trung tín rao truyeàn Ñaïo cöùu roãi cho moïi ngöôøi. Öu tieân coâng taùc truyeàn giaûng Phuùc AÂm, duø gaëp thôøi hay khoâng.

1. Yeâu thöông giuùp ñôõ: Loaøi ngöôøi c nam laãn nöõ ñeàu ñöôïc döïng neân theo hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, neân moãi Cô Ñoác Nhaân kính Chuùa thì phaûi yeâu ngöôøi. Moãi Cô Ñoác Nhaân coù traùch nhieäm xaây döïng xaõ hoäi mình ñang soáng, phaûi yeâu thöông, cöùu giuùp moïi ngöôøi trong hoaøn caûnh khoán khoù.

- Tham gia caùc coâng taùc xaõ hoäi taïi ñòa phöông, giöõ tình ñoaøn keát, heát loøng phuïc vuï an sinh xaõ hoäi vaø caàu söï bình an cho moïi ngöôøi. (Kinh Thánh: Gia cô 1:27; 2:14-17; Heâbôrô 12:14; I Timoâtheâ 2:1-2)

2. Boån phaän coâng daân: Vaâng phuïc nhaø caàm quyeàn chaáp chaùnh vì hoï do Ñöùc Chuùa Trôøi laäp neân.

- Caàu nguyeän cho nhaø caàm quyeàn ñeå hoï ñöôïc cöùu roãi vaø thi haønh traät töï , coâng baèng xaõ hoäi.

- Toân troïng phaùp luaät hieän haønh, laøm troïn nghĩa vuï coâng daân theo Lôøi Chuùa daïy.

- Söï töï do cuûa Cô Ñoác Nhaân khoâng laøm côù vaáp phaïm cho keû khaùc. (Roâ ma 13:1-7; I Timoâtheâ 2:1-2)


ÑIEÀU 23:    MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG:

- Theá giôùi vaø moïi vaät trong theá giôùi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân vaø baûo toàn. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho loaøi ngöôøi quyeàn cai trò muoân vaät. Haõy caûm taï, thuï höôûng vaø baûo veä. Khoâng vượt quyeàn taïo hoùa.

 

ÑIEÀU 24:   SÖÏ TAÙI LAÂM CUÛA ÑÖÙC CHUÙA JEÂSUS CHRIST:

- Vì Chuùa Cöùu Theá ñaõ cheát cho toäi nhaân, Ngaøi ñaõ phuïc sinh, thaêng thieân, ngöï beân höõu ngai Ñöùc Chuùa Cha, laøm Thaày Teá Leã Thöôïng Phaåm haèng soáng ñôøi ñôøi, caàu thay vaø bieän hoä cho ngöôøi ñöôïc choïn.

- Töø khi Chuùa Jeâsus giaùng sinh cho ñeán khi Chuùa Jeâsus taùi laâm laø thôøi ñaïi aân ñieån. Do söï truyeàn baù Phuùc AÂm, Đức Chuùa Trôøi löïa choïn töø trong theá gian nhöõng ngöôøi ñöôïc bit rieâng goïi laø Hoäi Thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. Khi Phuùc AÂm Cöùu roãi ñöôïc rao truyeàn khaép nôi vaø soá ngöôøi ñöôïc choïn gia nhaäp vaøo Hoäi Thaùnh ñaày ñuû thì Cöùu Chuùa Jeâsus seõ thình lình töø trôøi trôû laïi traàn gian naøy theo thì giôø do Ñöùc Chuùa Cha aán ñònh (Khoâng ai coù theå bieát tröôùc) ñeå tieáp röôùc Hoäi Thaùnh leân khoâng trung gaëp Chuùa.

- Sau ñoù, Chuùa Cöùu Theá seõ laäp nöôùc bình an treân ñaát, caùc Thaùnh ñoà seõ cuøng ñoàng trò vôùi Ngaøi.


ÑIEÀU 25:    SÖÏ SOÁNG LAÏI VAØ SÖÏ XEÙT ÑOAÙN:

- Moïi ngöôøi seõ soáng laïi theo thöù töï rieâng. Ngöôøi tin ñược soáng laïi, ñoàng trò trong Vöông quoác Thieân hy nieân, ngöôøi khoâng tin cuõng soáng laïi sau Thieân hy nieân ñeå chòu ñoaùn xeùt.

- Cuoái cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ thi haønh söï phaùn xeùt chung, ngöôøi coâng chính seõ vaøo höôûng söï soáng vaø phöôùc haïnh ñôøi ñôøi trong trôøi môùi, ñaát môùi; coøn ngöôøi khöôùc töø ôn cöùu roãi seõ bò khoå hình moät caùch coù yù thöùc, trong hoà löûa, löu hunh, trong ñoù ñaõ coù ma quyû vaø nhöõng quyû söù cho ñeán ñôøi ñôøi.


ÑIEÀU 26:    BAØI TÍN ÑIEÀU CAÙC SÖÙ ÑOÀ:

“Toâi tin Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng laø Cha, laø Ñaáng döïng neân trôøi ñaát.

Toâi tin Jeâsus Christ laø Con Ñoäc Sanh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chuùa chuùng ta. Ngaøi ñöôïc thai döïng bôûi Ñöùc Thaùnh Linh sanh bôûi nöõ ñoàng trinh Mary, chòu thöông khoù döôùi tay Boân-sô-phi-laùt, bò ñoùng ñinh treân Thaäp Töï Giaù, chòu cheát vaø choân, Ngaøi xuoáng aâm phuû, ñeán ngaøy thöù ba, Ngaøi töø keû cheát soáng laïi, Ngaøi thaêng thieân, ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, töø ñoù Ngaøi seõ trôû laïi ñeå ñoaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát.

Toâi tin Thaùnh Linh, toâi tin Hoäi Thaùnh phoå thoâng, söï caûm thoâng cuûa Thaùnh ñoà, söï tha toäi, söï soáng laïi cuûa thaân theå vaø söï soáng ñôøi ñôøi. A Men”

B. TÓM TẮT GIÁO LUẬT (Với 18 Điều):

ÑIEÀU 01:   Taát caû thaønh vieân trong Giaùo hoäi, töø Tín höõu ñeán haøng Giaùo phaåm ñeàu phaûi tuaân thuû Giaùo luaät, baát kyø ai vi phaïm Giaùo luaät ñeàu phaûi chòu traùch nhieäm theo nhö Giaùo luaät naøy quy ñònh.


ÑIEÀU 02:   TOÄI VI PHAÏM TÍN LYÙ : Khi moät hay nhieàu ngöôøi haønh ñoäng traùi vôùi tín lyù nhö ñaõ khaúng ñònh trong phaàn tín lyù, thì bò keå laø phaïm tín lyù.

 

ÑIEÀU 03:   TOÄI BAÁT HIEÁU - khinh bỉ, mắng nhiếc, chửi cha mắng mẹ …  (Kinh Thánh: Leâvi kyù 19:3; 20:9; Phục Truyền 5:16; 27:16; Châm 20:20; 30:17; Mathi 15:4; Mác 7:10; Luca 18:20; Ê-phê-sô 6:1-3.)


ÑIEÀU 04: CAÙC TOÄI NGOAÏI TÌNH, TAØ DAÂM (nhö quan heä vôï choàng tröôùc hoân nhaân, song hoân, cöôùi vôï ñang coù choàng, laáy choàng ñang coù vôï, boû vôï, boû choàng caùch voâ côù), LOAÏN LUAÂN, VOÂ LUAÂN, ÑOÀNG TÍNH LUYEÁN AÙI, TAÛO HOÂN, ÑOÀNG HUYEÁT THOÁNG (Kinh Thánh: Xuaát EÂdíptoâkyù 20:14, 17; Leâvi kyù 19:29, 20: 10 – 21; Phc truyeàn luaät leä kyù 18:21; Mathiô 5: 27 – 32; Roâma 1: 24 – 28)


ÑIEÀU 05:     LAØM HUYEÂN NAÙO MAÁT TRAÄT TÖÏ : (Kinh Thánh: I Coârinhtoâ 14:33, 40; 10:31)

 

ÑIEÀU 06:    XÚI GIỤC, LẬP BÈ PHÁI, GÂY CHIA RẺ NGHỊCH LẠI LỜI CHÚA (Kinh Thánh:   Dân số 16:2; 26:9-10; Rô ma 16:17; I Corinh 11:17-19; Gia cơ 3:5-8).

Lưu ý: Những điều khoản trên sẽ không áp dụng cho những sự góp ý thẳng thắn mang tính xây dựng          Hội Thánh và Giáo Hội, dựa trên nền tảng Kinh Thánh.


ÑIEÀU 07:   TOÄI TROÄM CAÉP, GIAN LAÄN, LÖÔØNG GAÏT, THAM LAM, BAÁT TÍN : (Kinh Thánh: Leâ-vi kyù 6:1-7; 19:11,13, 35 - 36; Chaâm ngoân 25:10, 23: Micheâ 6:11; Mathi 19:18; EÂpheâsoâ 4:25; 5:6).


ÑIEÀU 08:    TOÄI EÙP CÖÔÙI GAÛ : (Kinh Thánh: II Coârinhtoâ 6: 14 – 18)


ÑIEÀU 09:   TOÄI THÔØ CUÙNG THAÀN TÖÔÏNG : (Kinh Thánh: Leâvi kyù 20:1- 9; Xuaát EÂdíptoâkyù 20:2- 6)


ÑIEÀU 10:   TOÄI COÂNG KHAI BÊU XẤU, SỈ NHỤC: (Kinh Thánh: Chaâm ngoân 11:9; 10:31)

Moät hay nhieàu ngöôøi hieäp laïi beâu xaáu, sæ nhuïc moät caù nhaân hoaëc taäp theå Hoäi Thaùnh, voâ luaän döôùi baát cöù hình thöùc naøo, hoaëc baèng lôøi noùi, thö töø, truyeàn ñôn hoaëc duøng caùc phöông tieän truyeàn thoâng coâng coäng khaùc ñeàu vi phaïm toäi coâng khai beâu xaáu, sæ nhuïc.

 

ÑIEÀU 11:    TOÄI HAÊM DOÏA HAØNH HUNG : (Kinh Thánh: Coâng vuï 9:1)

Ngöôøi naøo haêm doïa hoaëc haønh hung moät caù nhaân, gia ñình hoaëc taäp theå Hoäi Thaùnh, voâ luaän döôùi baát cöù hình thöùc naøo, hoaëc baèng lôøi noùi, thö töø, vuõ löïc ñeàu vi phaïm toäi haêm doïa hoaëc haønh hung.

 

ÑIEÀU 12:   TOÄI VU KHOÁNG : (Kinh Thánh: Thi thieân 101:5; Phuïc truyeàn 19:16 – 21). Ngöôøi naøo bòa ñaët hoaëc phao vu ñeå laøm toån thöông vaø haïi ñeán danh döï, uy tín cuûa baát cöù ai ñeàu phaïm toäi vu khoáng.

 

ÑIEÀU 13:   TOÄI COÅ ÑOÄNG BAÁT HÔÏP PHAÙP : (Kinh Thánh: I Coârinhtoâ 3:1 - 8). Khi moät hay nhieàu  ngöôøi coù thuû ñoaïn xaûo quyeät, khích ñoäâng ngöôøi khaùc, gaây hoang mang, xaùo troän trong Hoäi Thaùnh, haï uy tín ngöôøi khaùc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu rieâng, neáu coù baèng chöùng thì phaïm toäi.

ÑIEÀU 14:   KHOÂNG VAÂNG PHUÏC : (Kinh Thánh: EÂpheâsoâ 5:21; I Teâsaloânica 5:12 –13; Heâbôrô 13:17)

Khi ngöôøi naøo toû ra öông ngaïnh, choáng ñoái khoâng chòu thi haønh caùc quyeát ñònh cuûa Quản nhiệm Chi Hội, Ban chaáp söï Chi hoäi hay cuûa Ban Điều Hành Giáo Khu, Giáo Hạt, Toång hoäi, nghò quyeát caùc Ñaïi Hoäi Ñoàng vaø baát tuaân toå chöùc cuûa Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc Aâm nhö ñaõ quy ñònh trong phaàn noäi quy, “Giáo luật và kỷ luật” cuûa Giáo hoäi thì bò keå laø phaïm toäi khoâng vaâng phuïc.


ÑIEÀU 15:   TOÄI CÔØ BAÏC: ĐÁNH BÀI, SỐ ĐỀ, VÉ SỐ, CÁ ĐỘ, SAY RÖÔÏU, BIA CUØNG CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN VAØ NHÖÕNG HAØNH VI TÖÔNG TÖÏ KHAÙC: (Kinh Thánh: EÂpheâsoâ 5:18; Phuïc truyeàn 32:33; Các Quan 13:4, 7; Chaâm ngoân 20:1; 21:17; 23:20-21, 30-31; 31: 6; EÂsai 5:11, 22; 28:7).

 

ÑIEÀU 16:  TOÄI MAÏO DANH,  LAÏM QUYEÀN: (Kinh Thánh: I Coârinhtoâ 1:12; 3:5– 6; Coângï vuï 19: 13 – 15).

Ngöôøi naøo duø voâ yù hay coá yù maïo danh, laïm quyeàn quyeát ñònh nhöõng ñieàu vöôït quaù thaåm quyeàn ñaõ ñònh cuûa Giaùo hoäi ñaõ ñöôïc nhaéc nhôû nhöng vaãn khoâng thay ñoåi haønh vi cuûa mình thì phaïm toäi maïo danh,     laïm quyeàn. Caùc quyeát ñònh laïm quyeàn ñöông nhieân voâ hieäu löïc vaø nhöõng thieät haïi do caùc quyeát ñònh quaù thaåm quyeàn naøy gaây neân ñeàu do ngöôøi phaïm toäi laïm quyeàn chòu traùch nhieäm ñaày ñuû tröôùc Giaùo hoäi vaø Luaät phaùp.

 

ÑIEÀU 17:   GIAÛI QUYEÁT CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP VI PHAÏM GIAÙO LUAÄT :

1. Coù baèng chöùng roõ raøng. Neáu haønh vi phaïm toäi khoâng chöùng minh ñöôïc thì phaûi coù ít nhaát hai (02) ngöôøi bieát roõ veà vuï vieäc laøm chöùng. Ngöôøi laøm chöùng phaûi chòu traùch nhieäm ñaày ñuû veà lôøi chöùng cuûa mình.

2. Khi xeùt xöû phaûi theo trình töï: Thu thaäp chöùng côù, lôøi chöùng. Quaûn nhieäm trieäu taäp Ban chaáp söï ñeå xem xeùt (neáu laø Tín höõu, Chaáp söï vi phaïm). Ban Điều Hành Toång hoäi xem xeùt (neáu laø haøng Giaùo phaåm).

- Trong tröôøng hôïp trieäu taäp ñöông söï hôïp leä ba (03) laàn maø ñöông söï vaãn vaéng maët (tröø tröôøng hôïp ñau yeáu, trong vuøng thieân tai, giao thoâng ñöùt ñoaïn …), thì caáp thaåm quyeàn lieân quan xeùt xöû quyeát ñònh.

3. Taát caû caùc vi phaïm Giaùo luaät vaø xöû lyù vi phaïm ñeàu phaûi laäp thaønh bieân baûn gôûi ñeán Ban Thöôøng vuï các cấp cầu nguyện, suy xét và xử lý. Trong trường hợp đặc biệt hoặc người vi phạm thuộc hàng Giáo phẩm thì biên bản sẽ được chuyển đến Ban Thường vụ Toång hoäi xem xét.

 

ÑIU 18: Nghieâm caám moïi ngöôøi phoå bieán baát cöù loaïi truyeàn ñôn naøo nhaèm coå xuùy hoaëc choáng ñoái chính quyeàn. Moïi haønh vi vi phaïm phaûi ñöôïc caáp thaåm quyeàn lieân heä chòu traùch nhieäm xöû lyù tröôùc Hoäi Thaùnh.

C.  QUYEÀN THAY ÑOÅI GIAÙO LÝ VAØ GIAÙO LUAÄT :

- Chæ Ñaïi Hoäi Ñoàng Toång hoäi cuûa Lieân Ñoaøn Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm môùi coù thaåm quyeàn söûa ñoåi baûn Giaùo  vaø Giaùo Luaät naøy. Trong trưng hp ñc bit, vic tu chính Giaùo  vaø Giaùo Luaät phi ñược kiến nghò Ban Ñieàu Haønh Tng Hi xeùt duyt vaø phi ñược t chc thoâng qua trong Ñaïi Hoäi Ñoàng Toång Hoäi thöôøng kyø, vôùi ñiu kieän phaûi ñöôïc 2/3 toång soá Ñaïi bieåu chaáp thuaän.