Bài Giảng
(preaching)

Ngay bây giờ là lúc để nghe, đọc và hiểu lời Chúa

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người”

Bài giảng sáng chúa nhật

Xem Lại các bài giảng Giáng Chúa Nhật

Xem Trực tiếp

Thờ Phượng Chúa tại nhà

Bài giảng từ các mục sư nước ngoài