kinh thánh
📕 Cô-rinh-tô 13:8 ❤️
Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ…

2019

Merry 🌲 Christmas

Bài viết mới