Contact us

# Miền Nam (VN) :
Mục sư Dương Thị Thảo: 0909521253 / Mục sư Phan Anh Vũ: 0908658756

# Miền Trung (VN) :
Mục sư Đinh Thị Yến: 0343723197

# Miền Bắc (VN) :
Mục sư Đinh Văn Tuyên: 0995071983 / Mục sư Sùng Dũng Thái: 0333878980

# Campuchia : Mục sư Mary Thou: (855) 972570700 / Mục sư Chuch Mon; (855) 977900414