Truyền Giảng Giáng Sinh

Video

JESUS QUÀ TẶNG GIÁNG SINH - MS Lê Minh Đức - GH CÔNG VỤ - Ph. 2 - 23.12.22' -LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO

Ý NGHĨA CHÚA JESUS GIÁNG SANH - MS Lê Minh Đức - GH GIĂNG - 21.12.22' -LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

Ý NGHĨA CHÚA JESUS GIÁNG SANH - MS Lê Minh Đức - GH GIĂNG - 21.12.22' -LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

KỶ NIỆM CHÚA GIÁNG SINH HT DAK NGO - GH GIĂNG - MS Dương Thị Thảo - 20.12.22' -LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH - THANH NIÊN LGH THƯ TÍN 18.12.22' - Ph.1 - LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM

BA ĐIỀU CẦN - MS LÊ MINH ĐỨC - TRUYỀN GIẢNG G.SINH 2022 - TN THƯ TÍN - Ph.2 - LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO

NIỀM VUI LỚN CHO MUÔN DÂN - MS LÊ MINH ĐỨC - G.SINH 2022 - LGH THƯ TÍN / Ph.2 -LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO

MÚA HÁT NGỢI KHEN CHÚA - GIÁNG SINH 2022 - LGH THƯ TÍN - Ph.1 - LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM