CÁC NỀN TẢNG KINH THÁNH (CỰU ƯỚC) CHO CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ph.đầu) – S.O.M – LĐTGPÂ