CÁC NỀN TẢNG KINH THÁNH (TÂN ƯỚC) CHO CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH – S.O.M – LĐTGPÂ