NHỮNG TẤM GƯƠNG CỦA PHÚC ÂM SIÊU NHIÊN (Ph.cuối) – MS.TS Mác – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PÂ – 05/2015.