Pastor PAUL YA. giảng TRẠI HÈ THANH NIÊN GH GIĂNG 07/2015 (Ph.9) LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM