S.O.C : HUYẾT BÁU – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.