S.O.C : NGƯỜI CẦU THAY – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM