S.O.C : TIẾP DIỄN CỦA SỰ XUNG ĐỘT – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM