SO SÁNH SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHÚA GIÊ-XU và CON NGƯỜI (Ph. 5) MS Phi-e-rơ – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM