SỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN CỦA MỤC SƯ MỞ MANG HỘI THÁNH (II) Ph.cuối / S.O.M / MS.TS Phao-Lô / LĐTGPÂ