SỰ SIÊU NHIÊN CỦA TL MÁC (Ph.3) MS.TS Mác – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 05/2015.