Liên Đoàn Truyền Giáo – Thờ Phượng Chúa sáng 05-04-2020

Liên Đoàn Truyền Giáo – Thờ Phượng Chúa sáng 05-04-2020

https://www.facebook.com/rev.ducle/videos/2675481089355988/