TRUYỀN THÔNG (Ph.5 / Ch.VI / LÃNH ĐẠO) Mục sư Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM