DUY TRÌ SỰ QUÂN BÌNH (Ph.4 / Ch.VI / LÃNH ĐẠO) MS Lê Minh Đức – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM