MS.TS Phao-Lô giảng (Ph.5) HĐBL Lần I – Liên GH NGŨ KINH 07/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM