MS Phao-Lô giảng khai mạc HĐBL (Ph.3) HĐBL lần I – Liên GH NGŨ KINH 07/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO