S.O.C : ĐẮC THÁNG MỌI XUNG ĐỘT (Ph.đầu) MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM