S.O.C : TÂM LINH KHÔNG NAO NÚNG (Ph.đầu) MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM