SỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN CỦA MỤC SƯ MỞ MANG HỘI THÁNH (I) / S.O.M / MS.TS Phao-Lô – LĐTGPÂ