Chương trình thờ phượng Chúa sáng 19/04/2020

https://www.youtube.com/watch?v=v6IpjoPx9qs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ceUsz8SyeYBcJb_iVtLL6VSr6FyKHa12tznnaw8WLLXdYh-T21COpm3M