NHỮNG TẤM GƯƠNG CỦA PHÚC ÂM SIÊU NHIÊN (Ph.1) – MS.TS Mác – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 05/2015.