PHÚC ÂM SIÊU NHIÊN (Ph.cuối) MS.TS Mác – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 05/2015.