PHÚC ÂM SIÊU NHIÊN (Ph.5) MS.TS Mác – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 05/2015.