ĐẮC THẮNG TRONG CHRIST (VICTORY IN CHRIST) Ph.đầu – MS ĐÔNG – 06.2014 – LĐTGPÂ – IEM.