Mục sư Luca giảng (Ph.10) HĐBL Lần I – Liên GH NGŨ KINH 07/2015 – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM