S.O.C : NGUYÊN TẮC CỦA HẠT GIỐNG – MS David – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.