S.O.C : SỰ PHIÊU LƯU CỦA ĐỨC TIN – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.