S.O.C : TRỜI MỞ RA – MS Daniel – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM – 03/2015.